Propuneri pentru Codul de etică și conduită al procurorului

150629 Propuneri AAC cod de etica procurori_0.pdf

Observații generale și de concept:

 

1. Prezentarea doar pe principii, urmată de o prezentare succintă a principiilor, nu este suficientă, este necesară o altă structură întru obținerea calității suficiente a codului:

1.1.  O structură logică si completă

I. Introducere-preambul

II. Principii

III. Terminologie

IV. Abordări după tipologia prevederilor, expuse la p. 1.2

V. Subiecții codului (Quid aplicabilitatea stagiarilor, consilierilor/experților  etc. ?)

VI. Cadrul temporal al aplicării, durata (ex. din momentul candidării, este aplicabil candidatului)

VII. Răspunderea pentru nerespectarea prevederilor codului de etică și conduită a procurorului

VIII. Dispoziții finale și tranzitorii

În corpul prevederilor, sa fie explicit prezenta diferența între norme imperative și onerative.

ex:  http://www.scjc.state.tx.us/pdf/txcodeofjudicialconduct.pdf

1.2 Iar fiecare capitol și secțiune, subsecțiune șamd, la rândul lor, să fie prezentate conform abordării după tipologia prevederilor:

A. Principii

B. Norme etice pentru rapoartele statutare: între colegi, ierarhie

C. Norme etice procedurale

D. Instituționale /recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_FR.pdf  pag. 31

E. În exercițiul funcțiunii

F. În afara exercițiului funcțiunii, dar în legătură cu statutul sau

1.3 Se creează impresia absenței organizării consultărilor publice directe cu subiecții codului, ori, obținerea unei concertări este esențială pentru acceptabilitatea codului în rândul procurorilor și respectarea sa ulterioară.

 

2.       La I. Prevederi generale - Rescrierea completă a întregului capitol se impune, conform p. 12 Observații Generale

 

Un șir de  subiecte sunt omise sau insuficient tratate:

 

      3. Incompatibilitățile[1]

      4.  Conflictele de interese  necesită o reglementare exhaustivă și în cele 3 stadii ale sale: prevenirea apariției, iminența sa și rezoluția conflictului de interese.[2]

      5. Explicit să figureze abaterea disciplinară, legătura între codul de etică și conduită a procurorului  și abaterea disciplinară:

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000695.pdf  pag. 24

       6. Quid nerespectarea jurământului depus de către  procurori. Să figureze explicit răspunderea și sancțiunile disciplinare pentru nerespectarea jurământului.

      7.  Sa figureze explicit răspunderea și sancțiunile disciplinare pentru nerespectarea prevederilor codului.

      8. Rapoartele cu persoanele, atitudinea umană față de ele, respectarea demnității:

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/files

      9. Principiul colegialității suprimat, deoarece irelevant și periculos, unele prevederi de comasat cu altele. 

     10. Principiul corectitudinii este dificil de apreciat juridic, de comasat unele prevederi ale sale cu ale principiului colegialității, ambele principii, fiind absente în calitate de principia majore ale codurilor de etice altor țări și de redactat un principiu separat al transparenței și comunicării, fie al loialității.

     11. Quid de cazuri patologice, mai ales psihologice, tulburări de comportament uneori raportate și ramase nesoluționate, propunerea e să fie convocată o comisie medicală pentru alte abateri/cazuri ieșite din comun, altele decât etice.[3]

     12. În acest context este necesar de prevăzut susținerea profesională a  procurorilor, care se pot confrunta cu dificultății psihologice în privința unor dosare specifice. Dacă nu sunt finanțele necesare pentru un psiholog în fiecare instanță, atunci cel puțin unul să fie disponibil la CSP[4].

     13. Reformularea stilistică și lingvistică a unor prevederi conform prevederilor tehnicii legislative şi normelor limbii literare, în baza prevederilor Legii nr.780/ 2001 privind actele legislative și Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.

Observații speciale:

1.      La I. Prevederi generale  p. 3 - mențiunea vieții private este prea invazivă și puțin respectuoasă al art. 8 CEDO. O altă formulare se impune care ar concilia ambele exigențe, cele ale unei conduite profesionale etice, cât și respectarea vieții private și de familie. V. în acest sens exemplul mai reușit al proiectului Codului de etică și de conduită profesională a judecătorului.

2.      La I. Prevederi generale  p. 5 - de suprimat sau reformulate. Există diferite metode de interpretare a normelor legale, inclusiv  și cea ad litteram.[5]

3.      La art. 6.1 Principiul legalității - reamplasare 6.1.4 cu 6.1.1, deoarece respectarea legislației naționale și internaționale, practicei judiciare și jurisprudenței CEDO, actelor departamentale și interdepartamentale este primordială respectării echității și onestității.

4.      Completare 6.1.4, reamplasat la 61.1 cu exigența respectării deciziilor organelor de autoadministrare ale   procuraturii.

5.      La art. 6.2.7 completare - să nu execute indicațiile sau solicitările politicienilor, ale funcționarilor de stat și ale reprezentanților instituțiilor de drept, ale superiorilor ierarhici sau colegilor, dacă acestea sunt contrare legislației, altor acte normative sau principiilor prezentului cod.

6.      La art. 6.3 completare cu prevederea conflictului de interese - Procurorul are obligația să evite orice potențial conflict de interese fondat pe relații familiale ori sociale, precum și financiare și profesionale. În orice caz, dacă un procuror devine conștient de prezența unui conflict de interes ori are cunoștință de un astfel conflict de interes, care ar putea ridica dubii în privința imparțialității sale, atunci el/ea trebuie să întrerupă orice activitate pe dosar și raport și să raporteze astfel de circumstanțe superiorului ierarhic.[6]

7.      La art. 6.3.3 Abținerea, recuzarea nu doar la rude, dar și concubine/ă, cumetru/ă, , nănaș/ă și alte relații sociale. Fie o  formulare  generală -  Recuzării și abținerea de la luarea deciziilor în privința relațiilor personale, familiale și sociale, atunci când interesele lor ar putea influența corectitudinea deciziilor.

8.      Art. 6.6 Principiul colegialității suprimat, deoarece irelevant și periculos, unele prevederi de comasat cu altele.  Principiul loialității poate fi introdus în schimb și explicat modul de comunicare transparentă, dar corectă cu ierarhia, colegii, presa, publicul .

Din codurile deontologice ale procurorilor și judecătorilor multor țări, cele mai bune fiind americane, franceze, georgiene, dar în niciunul nu a fost reperat principiul colegialității prezent în formă exacerbată, în sens ca să fie ei loiali între ei, în detrimentul eventual al interesului public, e prea riscant.

Din contra,  principiul loialității e specificat și foarte clar cui: justiției,  superiorului și transparenței și corectitudinii în comunicarea cu publicul.[7] Cea mai periculoasă prevedere spre suprimare  constituie Art. 6.6.2 și anume: va fi solidar cu colegii săi împotriva criticii nefondate,  a declarațiilor ofensatoare și a discriminării profesionale. Discriminarea profesională nu există în calitate de termen juridic.

Anexă

Modele de coduri:

Ghidul European al eticii și conduitei procurorilor

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/conferences/CPGE/2005/CPGE_2005_05LignesDirectrices_en.pdf

Coduri de etică și conduită ale judecătorilor, deoarece prevederi similare în proiectele moldave:

http://www.georgiacourts.org/files/GEORGIA%20CODE%20OF%20JUDICIAL%20CONDUCT%20-%2009_23_11.pdf

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/recueil-des-obligations-deontologiques-des-magistrats multilingv

http://www.georgiacourts.org/files/GEORGIA%20CODE%20OF%20JUDICIAL%20CONDUCT%20-%2009_23_11.pdf

http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges

Alte coduri:

http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges

http://www.courts.ca.gov/documents/ca_code_judicial_ethics.pdf

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128- 3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf

 

Documente:

Raport evaluare CSP RM, OSCE/ODIHR

http://www.osce.org/ro/odihr/75744?download=true

Opinia Comisiei de la Veneția, proiectul legii cu privire la Procuratură

http://www.osce.org/odihr/146251?download=true

 

 

 


[1] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000695.pdf pag.  si pag. 41

[2] http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_judicialconduct_Principles_en.pdf

http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/prokuror%20anglisht.pdf  pag. 3 pp. 4 și 5

http://www.ndaa.org/pdf/NDAA%20NPS%203rd%20Ed.%20w%20Revised%20Commentary.pdf

[3] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000695.pdf  pag. 35

[4] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000695.pdf pag. 36

[5] http://legeaz.net/dictionar-juridic/interpretarea-legii-penale

[6] http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/prokuror%20anglisht.pdf  pag. 3 pp. 4 și 5

[7] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000695.pdf   pag. 20

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/files/recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_FR.pdf  pag. 19

http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/rule_3_8_special_responsibilities_of_a_prosecutor.html

 

 

Share.